hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin
Tapahtumat
  • Ei aikataulutettuja tapahtumia
Archives

Toiminnan tarkoituksena on edistää vapaita vuosia viettävien ja niihin valmistautuvien hyvinvointia. Toiminnan perusta on internet ja sosiaalinen media.

Vuonna 2018 keskitytään sellaisiin aiempina vuosina toimiviksi testattuihin toimintatapoihin, joihin resurssit riittävät ja joihin saadaan järjestettyä rahoitusta.

Suuntana100.fi -sivusto

Suuntana100.fi -sivusto on yhdistyksen toiminnan peruspilari.

Sivuston kehittämisestä, ylläpidosta ja sisällöntuotannosta vastaa toiminnanjohtaja.

Tavoitteena on tuottaa sivuille säännöllisesti kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä: blogi, Suuntana100 Onnistumistarinat, Suuntana100 Teot, videot, tapahtumat, Testatut Palvelut, vierasblogi, linkkejä muiden tuottamaan sisältöön, yhteystiedot ja kontaktilomakkeet.

Uutena asiana aloitetaan kannustaminen elämäntarinoiden kirjoittamiseen sekä tarinoiden julkaiseminen suuntana100.fi -sivuilla.

Avainsanojen käyttöä jatketaan hakukonenäkyvyyden varmistamiseksi.

Sivujen kävijämääriä, vierailujen toistumista, selattavien sivujen määrää ja hittejä seurataan Google Analyticsin raporteilla tavoitteena volyymin lisääminen.

Facebook

Facebook on väline tiedon jakamisessa ja uusien seuraajien tavoittamisessa. Sivuston tykkääjien/seuraajien määrän (185) ja yksittäisten sivujen tykkäysten ja jakojen kasvattaminen on keskeistä.

Suuntana100 -sivujen julkaisut jaetaan Facebookissa ja niitä linkitetään mahdollisuuksien mukaan muille Facebook-sivustoille. Myös muiden tuottaman aineiston jakaminen omille Facebook-sivuille on osoittautunut käyttökelpoiseksi.

Facebookin tehokas käyttö uusien ihmisten tavoittamisessa vaatii maksullisten mainosten käyttämistä ja rahoituksen järjestymistä.

Sähköposti tiedottamisessa ja markkinoinnissa

Jäsen- ja muussa tiedottamisessa käytetään MailChimp-ohjelmistoa, jossa ylläpidetään postituslistoja. Listojen koon kasvattaminen on tiedottamisen kannalta keskeistä.

Sähköpostiosoitteiden keräämisen tueksi kehitetään lisäarvojuttuja, joiden tilaajilta saadaan sähköpostiosoitteet.

Muutokset tietosuojalainsäädännössä huomioidaan. Ne rajoittavat sähköpostin käyttöä vain henkilöille, joilta on saatu lupa postin lähtettämiseen.

YouTube – videoiden jakelu ja Twitter

Videot ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi tiedon välityksessä. Niiden käyttöä muun viestinnän ohessa jatketaan. Videot tuotetaan omin voimin ja henkilökohtaisilla kameroilla. YouTube -videot linkitetään Suuntana100.fi -sivuille, joista niitä jaetaan Facebookiin.

Twitter-tiliä voidaan käyttää sopivissa tilanteissa vaikuttamisen välineenä.

Jäsenet

Jäsenistön muodostavat kannatusjäsenet sekä toimintaan aktiivisemmin osallistuvat varsinaiset jäsenet.

Suuntana100.fi -sivuilla on kannatusjäsenille lomake liittymistä varten. Varsinaisiksi jäseniksi haluavat ottavat yhteyttä toiminnanjohtajaan. Jäsenhankintaa tehdään tapaamisissa ja tapahtumissa.

Yhteistyötä erityisesti varsinaisten jäsenten ja Suuntana100 Onnistujien kanssa aktivoidaan.

Jäsenetuja on ollut vaikea avoimessa internet-pohjaisessa laajalle alueelle hajautuneessa yhteisössä kehittää.

Verkostot ja yhteistyöorganisaatiot

Alulla olevaa verkostoa aktivoidaan ja syntyneitä yhteistyöideoita jalostetaan konkreettiseksi toiminnaksi:

  1. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa; . käydään luennoimassa Onnistumistarinoita, osallistutaan tilaisuuksiin, kirjoitetaan blogiin ja etsitään Onnistujia.

  2. Toiminnanjohtaja osallistuu ikäihmisten asioita hoitavien ja niihin vaikuttavien organisaatioiden tilaisuuksiin ja rakentaa yhdistyksen tunnettuutta ja verkostoa

  3. Testaamme edelleen erilaisia ikäihmisille sopivia palveluita. Näistä tehdään juttuja ja Suuntana100 Testattuja palveluja markkinoidaan netissä ja FB.ssä.

Medianäkyvyys

Tiedottamiseen käytetään sähköpostia. Kehitetään yhteistyötä ”luottotoimittajien” kanssa. Tavoitteena on yhdistyksen tunnettuuden lisääminen mediassa. Medianäkyvyyttä tavoitellaan tapahtumiin ja onnistujiin liittyen.

Tapahtumat

Omia tapahtumia ja tietoiskuja järjestetään, kun niihin saadaan hyviä puhujia ja kun niille löytyy sponsori ja rahoitusta. Messu- ja yleisötapahtumiin osallistutaan, jos saadaan neuvoteltua kohtuulliset osallistumismaksut tai sponsorit.

Suuntana100 ry tarjoaa toiminnanjohtajan, Suuntana100 Onnistujien ja Palveluntarjoajien luentoja muiden järjestäjien tilaisuuksiin eri puolille Suomea veloituksetta tai luentopalkkiota ja/tai kulukorvauksia vastaan.

Tapahtumat julkaistaan nettisivuilla ja FB:ssä. Markkinoinnissa käytetään sähköpostia, menoinfoja, eri kaupunkien ja yhteisöjen Facebook-sivuja, ja maksullisia Facebook-kampanjoita ja lehti-ilmoituksia taloudellisten voimavarojen mukaan.

Muut hankkeet

Vuoden 2018 päähanke on turkistaiteilija, yrittäjä Tarja Niskasen merkittävän uran tekeminen näkyväksi kokoamalla hänen laajat lehtiartikkeli- ja valokuva-aineistonsa täydennettyinä Niskasen kertomuksilla tarjaniskanen.com -nettisivustoksi. Hanketta toteuttaa Terttu Häkkilä. Hankkeelle etsitään yhteistyökumppania.

Vuoden 2017 Aisti-teema siirtyy vuodelle 2018 ja sitä toteutetaan käyttöön löytyvien resurssien puitteissa. Teema ohjaa blogikirjoitusten, Onnistumistarinoiden, videoiiden sekä Testattujen Palveluiden valintaa.

Toinen vuodelta 2017 periytyvä teema on ikäihmisten oppiminen, jota toteutetaan Aisti-teeman rinnalla resurssien mukaan toimiviksi koetuin keinoin.

Varainhankinta

Varojen puute on suurin este toiminnan laajenemiselle.

Jäsenmaksujen lisäksi kehitetään yritykselle muita varainhankinnan keinoja.

STEA:lla on keväällä pienempiin hankkeisiin tarkoitettu avustushaku, johon osallistutaan.

Toiminnanjohtaja maksamia menoja voidaan kirjata yhdistyksen kuluiksi ja taseeseen lainaksi yhdistykselle silloin kun niille ei löydy rahoitusta.

Kokoukset ja hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaita 17.3. Retulassa. Vuosikokouksessa kunnia- ja varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksessa on vuosikokoukseen asti Terttu Häkkilä /Hattula), Kari Raita (Lahti) ja Hannemari Haapala (Espoo) ja varajäsenenä Pirkko Laine (Lahti).

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Terttu Häkkilä. Hän on vastuussa nettisivujen toiminnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta, verkostoitumisesta, tapahtumista, tiedottamisesta ja erillishankkeista.

Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Kari Raita.

Yhdistys pyrkii löytämään jäsenille, Onnistujille ja muille sopivia tapoja osallistua yhdistyksen toimintaan toiminnan laajentamiseksi ja kehittämiseksi.

Toimintasuunntelman on laatinut Terttu Häkkilä.

Hienoa jos voit jakaa tämänEmail this to someoneShare on Facebook
Kerro sivustosta kavereillesi
Email this to someoneShare on Facebook
Kirjoitukset lajiteltuna