hyvinvointia ja elinvoimaa vapaisiin vuosiin

oiminnan tarkoituksena on kehittää vapaita vuosia viettävien ja niihin valmistautuvien hyvinvoinnin tueksi hyvinvointiyhteisö, jonka toiminnan perusta on internet ja sosiaalinen media.

Vuonna 2017 keskitytään aiempina vuosina toimiviksi testattuihin toimintatapoihin.

Toimintasuunnittelun pohjaksi on laadittu kohderyhmäanalyysi (liite 1) eri ikäryhmien (valmistautuvat, eläkkeelle jäävät, 65-70, 70-80, 80-100 vuotiaat) keskeisistä fokus-alueista, niihin tarjolla olevista keinoista ja Suuntana100 ry:n toimintatavoista näissä ikäryhmissä. Analyysia käytetään toiminnan kohdentamisessa järkeviin asioihin.

Suuntana100.fi -sivusto

Suuntana100.fi -sivusto on yhdistyksen toiminnan peruspilari.

Sivuston kehittämisestä, ylläpidosta ja sisällöntuotannosta vastaa toiminnanjohtaja.

Tavoitteena on tuottaa sivuille säännöllisesti kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä: blogi, Suuntana100 Onnistumistarinat, Suuntana100 Teot, videot, tapahtumat, Testatut Palvelut, vierasblogi, linkkejä muiden tuottamaan sisältöön, yhteystiedot ja kontaktilomakkeet.

Avainsanojen käyttöä tehostetaan hakukonenäkyvyyden parantamiseksi.

Sivujen julkaisut jaetaan Facebook-sivuillamme ja niitä linkitetään aktiivisesti muille Facebook-sivustoille.

Sivujen kävijämääriä, vierailujen toistumista, selattavien sivujen määrää ja hittejä seurataan Google Analyticsin raporteilla tavoitteena volyymin lisääminen.

Facebook

Facebook on tärkeä kanava tiedon jakamisessa ja uusien seuraajien tavoittamisessa. Sivuston tykkääjien/seuraajien määrän (177) ja yksittäisten sivujen tykkäysten ja jakojen kasvattaminen on keskeinen tavoite.

Facebook-postauksia jaetaan muille sopiville sivuille. Lisäksi käytetään jonkin verran Facebookin maksullisia kohdennettuja mainoskampanjoita, joilla saadaan tietoa levitettyä kohderyhmälle, jota jo Facebookista löytyy ihan hyvin.

Sähköposti tiedottamisessa ja markkinoinnissa

Jäsen- ja muussa tiedottamisessa käytetään MailChimp-ohjelmistoa, jossa ylläpidetään postituslistoja. Listojen koon kasvattaminen on tiedottamisen kannalta keskeistä.

Sähköpostiosoitteiden keräämisen tueksi kehitetään lisäarvojuttuja, joiden tilaajilta saadaan sähköpostiosoitteet.

YouTube – videoiden jakelu ja Twitter

Videot ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi tiedon välityksessä. Niiden käyttöä muun viestinnän ohessa ja määrää on tarkoitus oleellisesti lisätä. Videot tuotetaan omin voimin ja henkilökohtaisilla kameroilla. YouTube -videot linkitetään Suuntana100.fi -sivuille, joista niitä jaetaan Facebookiin.

Twitter-tiliä voidaan käyttää sopivissa tilanteissa vaikuttamisen välineenä.

Jäsenet

Suuntana100.fi -sivuilla on lomake liittymistä varten. Tätä kautta saadaan vuosittain muutamia uusia jäseniä. Jäsenhankintaa tehdään tapaamisissa ja tapahtumissa.

Testattujen palveluiden tarjoajat ja blogikirjoittajat pyritään saamaan varsinaisiksi jäseniksi.

Verkostot ja yhteistyöorganisaatiot

Alulla olevaa verkostoa aktivoidaan ja syntyneitä yhteistyöideoita jalostetaan konkreettiseksi toiminnaksi:

  1. Testaamme edelleen erilaisia ikäihmisille sopivia palveluita. Näistä tehdään juttuja ja Suuntana100 Testattuja palveluja markkinoidaan netissä ja FB.ssä.

  2. Testattuja Suuntana100 -valmennuksia markkinoidaan netissä ja FB:ssä. Uskalla innostua Affiliate -sopimusta priorisoidaan, koska siitä on mahdollista saada yhdistykselle tuloja. Uusia kohderyhmälle sopivia valmennuksia testataan, etsitään ja markkinoidaan.

  3. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Näistä kirjoitetaan blogiin ja etsitään Onnistujia. Näissä käydään luennoimassa Onnistumistarinoita ja osallistutaan heidän tilaisuuksiinsa.

Medianäkyvyys

Tiedottamiseen käytetään sähköpostia. Kehitetään yhteistyötä ”luottotoimittajien” kanssa. Tavoitteena on yhdistyksen tunnettuuden lisääminen mediassa. Medianäkyvyyttä tavoitellaan tapahtumiin ja onnistujiin liittyen.

Tapahtumat

Omia tapahtumia ja tietoiskuja järjestetään, kun niihin saadaan hyviä puhujia ja kun niille löytyy sponsori ja rahoitusta. Messu- ja yleisötapahtumiin osallistutaan, jos saadaan neuvoteltua kohtuulliset osallistumismaksut tai sponsorit.

Suuntana100 ry tarjoaa toiminnanjohtajan, Suuntana100 Onnistujien ja Palveluntarjoajien luentoja muiden järjestäjien tilaisuuksiin eri puolille Suomea veloituksetta tai luentopalkkiota ja/tai kulukorvauksia vastaan.

Tapahtumat julkaistaan nettisivuilla ja FB:ssä. Markkinoinnissa käytetään sähköpostia, menoinfoja, eri kaupunkien ja yhteisöjen Facebook-sivuja, ja maksullisia Facebook-kampanjoita ja lehti-ilmoituksia uusien osallistujien löytämiseksi.

Muut hankkeet

Yhdistys osallistuu Suuntana100 Onnistuja Jukka Stoltin Suuntana Elämä -hyväntekeväisyystempauksiin, joista tänä vuonna merkittävin on kehitysvammaisten koulun Aistihuone100 -tempaus.

Vuoden 2017 teemaksi on valittu Aistit. Teema ohjaa blogikirjoitusten, Onnistumistarinoiden sekä Testattujen Palveluiden valintaa.

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Suomi100 Vuotta -teemalla kerätään ikäihmisiltä historiatietoja ja tarinoita, joita julkaistaan blogissa, e-kirjoina. Vuonna 2017 julkaistaan Suuntana100 ry:n projektin tuloksena syntyneet 97-vuotiaan Vieno Zlobinan kirjat, joissa kerrotaan Neuvosto-Karjalan Säde-kommuunan tarina ja jotka ovat erittäin ajankohtaisia myös näinä aikoina. Yhdessä Siirtolais-instituutin kanssa järjestettävän julkistustilaisuuden huomioarvo pyritään käyttämään myös Suuntana100 ry:n hyväksi.

Varainhankinta

Jäsenmaksujen lisäksi kehitetään yritykselle muita varainhankinnan keinoja.

Avustuksia haetaan RAY:ltä ja muista sopivista kohteista. RAYn hakemusta varten pitäisi löytyä isompi projekti, jolle voidaan hakea rahoitusta.

Toiminnanjohtaja on rahoittanut toimintaa omista tuloistaan. Hänen maksamiansa menoja kirjataan yhdistyksen kuluiksi ja taseeseen lainaksi yhdistykselle.

Kokoukset ja hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaita 18.3. Retulassa. Vuosikokouksessa jokaisella kunnia- ja varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksessa on vuosikokoukseen asti Terttu Häkkilä, Kari Raita ja Hannemari Haapala ja varajäsenenä Pirkko Laine Lahdesta.

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Terttu Häkkilä. Hän on vastuussa nettisivujen toiminnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta, verkostoitumisesta, tapahtumista, tiedottamisesta ja erillishankkeista.

Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Kari Raita.

Yhdistykseen pyritään saamaan mukaan uusia toimintaan aktiivisesti osallistuvia ihmisiä.

Toimintasuunntelman on laatinut Terttu Häkkilä.

Kirjoitukset lajiteltuna